دبیر بخش سریال

حسین کرمی

رییس مرکز امور نمايشي سيما

دبیر بخش پویانمایی

محمد رحیم لیوانی

رییس مرکز صبا

دبیر بخش مستند

سید سلیم غفوری

مدیر شبکه مستند سیما

دبیر بخش مسابقه

علی اصغر پورمحمدی

مدیر شبکه سه سیما