تاریخ انتشار:چهار شنبه 29 آذر 1396

معرفی دومین دوره جشنواره تلویزیونی جام جم

دومین دوره جشنواره تلویزیونی جام جم با هدف ارتقا و تحول در قالب های مختلف برنامه سازی شبکه های تلویزیونی بهمن ماه امسال برگزار می شود و اکنون داوری، آثار راه یافته به بخش نهایی این جشنواره در حال انجام است.

به گزارش جشنواره سیما ، این دوره جشنواره در چهاربخش فیلم های تلویزیونی، سریال های طنز، برنامه های کودک و نوجوان و نیز مسابقات و سرگرمی برگزار می شود و در نهایت 35 برگزیده در آیین اختتامیه که 9 بهمن ماه برگزار خواهد شد، معرفی می شوند.


** رقابت عروسک های تلویزیونی در بخش کودک و نوجوان
در بخش کودک و نوجوان این مسابقه شبکه های یک و دو، تهران، قرآن و جام جم حضور دارند که می توان به برنامه های ˈآستانهˈ، ˈترم طلاˈ، ˈزنگ سومˈ، ˈعمو پورنگˈ، ˈگربه های هاجرˈ، ˈموش نمکیˈ، ˈیک کوچه یک خونهˈ، ˈخط خطیˈ و ˈمنوچ و نونوچˈ از شبکه یک اشاره کرد.
شبکه آموزش نیز با ˈگل آموزˈ، ˈچشماتو نبندˈ و ˈعسلک معلم کوچکˈ در جشنواره شرکت کرده است و از شبکه تهران ˈشهرک اعدادˈ، ˈمن بگمˈ، ˈجشن بچه های دیروزˈ، ˈتن تن کارتونˈ، ˈدردونه هاˈ، ˈدانی و منˈ، ˈبچه های دیروزˈ، ˈگروه امداد حشراتˈ، ˈمثبت منˈ، ˈرنگین کمانˈ و ˈمثبت عشقˈ به بخش داوری نهایی آثار راه یافته است.
شبکه قرآن با ˈما نوجوانانˈ و ˈآفتابگردانˈ به این جشنواره راه یافته است و شبکه جام جم نیز ˈسرزمین الفباˈ، ˈمسافر کوچولوˈ، ˈشهر کوچولوهاˈ، ˈساعت نوجوانیˈ، ˈماجراهای کلبه جنگل 1 و 2ˈ، ˈمی دونی کهˈ، ˈتاتی و دوستانیˈ، ˈتی تی و بچه خرسˈ، ˈخونه خالهˈ، ˈآبرنگˈ، ˈتپقˈ، ˈاتل متل یه قصهˈ، ˈماجراهای بادومیˈ، ˈفرشته ها و ستاره های آسمونˈ، ˈماجراهای سپیدهˈ، ˈنوجوان ایرانیˈ، ˈتا آسمان ایرانˈ، ˈخونه به خونهˈ، ˈخط فاصلهˈ، ˈدوستانˈ، ˈبوم سفیدˈ، ˈایستگاه نوآورانˈ و ˈبه رنگ رویاˈ در گردونه رقابت دارد.
شبکه دو به عنوان شبکه تخصصی کودک و نوجوان نیز ˈچشم بلبلیˈ، ˈگوگوجیˈ، ˈکلاه قرمزیˈ، ˈپاشوپاشو کوچولوˈ، ˈسنجدˈ و ˈاستاد همه چی دان و تربچه جانˈ را به جشنواره آورده است.

**رقابت تنگاتنگ سریال های طنز
در بخش طنز رقابت فشرده ای بین مجموعه سازان وجود دارد زیرا در این بخش 25 سریال طنز از شبکه های یک، دو، سه، چهار و تهران حضور دارند.
شبکه یک با ˈپایتختˈ، ˈاشک ها و لبخندهاˈ، ˈکاکتوسˈ، ˈچهاردیواریˈ، ˈآشپزباشیˈ و ˈفرار بزرگˈ در این بخش حضور دارد و شبکه دو نیز سریال های ˈعکاسخانهˈ، ˈنشانیˈ، ˈشمس العمارهˈ، ˈبایرامˈ، ˈباغ شیشه ایˈ و ˈبچه ها نگاه می کنندˈ را به جشنواره آورده است.
ˈمسافرانˈ، ˈمسیر انحرافیˈ، ˈمتهم گریختˈ، ˈنابرده رنجˈ، ˈساختمان پزشکانˈ، ˈترش و شیرینˈ، ˈوضعیت سفیدˈ، ˈزن باباˈ و ˈزیرزمینˈ سریال های طنزی هستند که از شبکه سه به این جشنواره راه یافته اند و شبکه چهار سریال ˈدیوانگان متفکرˈ را به گردونه رقابت آورده است.
شبکه تلویزیونی تهران نیز با سه سریال ˈسه پنج دوˈ، ˈموج و صخرهˈ و ˈنون و ریحونˈ در این جشنواره حضور دارد.

** رقابت مسابقات در بخش مسابقه و سرگرمی
بخش مسابقه و سرگرمی را می توان مهمترین بخش های جشنواره جام جم محسوب کرد که شبکه یک با سه اثر، شبکه دو با 12 اثر، شبکه سه با 19 اثر، شبکه چهار با سه اثر، شبکه تهران با 12 اثر، شبکه آموزش با چهار اثر، شبکه جام جم با یک اثر و شبکه قرآن با شش اثر در آن شرکت کرده اند.
ˈسین مثل سریالˈ، ˈمسابقه یکˈ و ˈبا همˈ از شبکه یک، ˈتنور طلاییˈ، ˈمسابقه محلهˈ، ˈمسابقه آشپزیˈ ، ˈ ببین و ببرˈ، ˈپرنیان هفت رنگˈ، ˈستاره هاˈ، ˈسرآشپز بزرگˈ، ˈجهان 85ˈ، ˈدوراهیˈ، ˈنشان برترˈ، ˈعیدانهˈ و ˈگنج امیرˈ از شبکه دو در این بخش حضور دارند.
ˈوقت مسابقهˈ، ˈاتاق فرمانˈ، ˈکتابخانه (5)ˈ، ˈمردان آهنین (10)ˈ، ˈگوی و میدانˈ، ˈشهر به شهرˈ، ˈروبات هاˈ ، ˈنسیم وصلˈ، ˈشمارش معکوسˈ، ˈ101ˈ، ˈ303ˈ، ˈبرای همˈ، ˈمسیر طلاییˈ، ˈمثبت یکˈ ، ˈپلکانˈ ، ˈهمسرانˈ، ˈرکوردˈ، ˈفانوسˈ، ˈطراحی ماشینˈ و ˈخودروی پاکˈ از شبکه سه به این بخش راه یافته اند.
از شبکه چهار نیز مسابقات ˈچهار سه دو یکˈ، ˈچهار از هفتˈ و ˈچهار در چهارˈ به رقابت با دیگر مسابقات می پردازند و شبکه تهران ˈگوی طلاییˈ، ˈمسیر سبزˈ، ˈاز کی بپرسیمˈ، ˈتیترˈ، ˈشهروند سالمˈ، ˈقوی ترین مردان ایران و جهانˈ، ˈمسابقه بزرگ شهروندیˈ، ˈبهتر است بدانیمˈ، ˈردپاˈ، ˈآذرخشˈ، ˈسرزمین داناییˈ ، ˈسی جرعه از رمضانˈ را به جشنواره آورده است.
ˈهمسایه سلامˈ، ˈشور و اندیشهˈ، ˈزوج برترˈ و ˈمشاعرهˈ از شبکه آموزش، ˈیادˈ از شبکه جام جم و ˈسفر قرآنیˈ، ˈهفت در هفتˈ، ˈاسراءˈ، ˈفکر کن اجرا کنˈ، ˈراه قرآنˈ و ˈصدفˈ از شبکه قرآن به جشنواره جام جم راه یافته اند.
در بخش فیلم های تلویزیونی نیز در مجموع 36 تله فیلم با یکدیگر رقابت می کنند که این تله فیلم ها تا زمان برپایی اختتامیه جشنواره در بهمن ماه از شبکه های سیما پخش می شوند.

انتهای پیام /ن

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

مانده : (1000) حرف
ادوار جشنواره های سیما
برگزیده های چند رسانه ای