نشست دکتر میرباقری معاون سیما با دست اندرکاران جشنواره سیما