جلسه شورای سیاست گذاری سیما در خصوص جشنواره تلویزیونی جام جم