گزارش تصویری برنامه ششم «تلویزیون»؛ گفتگو با برگزیدگان