گزارش تصویری برنامه هفتم «تلویزیون»؛ گفتگو با برگزیدگان